fbpx
loader image

 

 

 

 

Regulamin konkursu „Europejski Kongres Sportu i Turystyki”

Fundacja GATEWAY 4.0.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest fundacja Gateway 4.0. z siedzibą w Krakowie, Josepha Conrada 37 31-340, Polska, NIP: 6772452739
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest polubienie fanpage’a Sport Business Science.
 4. Konkurs trwa od 19.09 do 30.09 2022 roku.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 03.10.2022 roku.
 6. Zgłoszeń konkursowych dokonywać można mailowo na adres: kontakt@kongres-sbn.pl dodatkowo konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/sbs.eksit

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na zgłoszeniu propozycji tematu dla jednego z paneli dyskusyjnych odbywających się podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych pięciu zwycięzców.
 4. Najciekawsze, najlepsze, propozycja zostaną wybrane przez komisję złożoną z członków Rady Kongresu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody mailowo, lub za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są wejściówki na wszystkie 3 dni Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem wraz z noclegiem. Komisja wyłoni 5 osób, które nagrodzone zostaną wejściówkami na Europejski Kongres Sportu i Turystyki.
 2. Nagroda w postaci wejściówki zostanie przekazana na wskazany przez zwycięzcę konkursu adres email.
 3. Nagrodę należy odebrać i potwierdzić jej odbiór najpóźniej do 10.10.2022 po tym czasie Nagroda traci ważność.
 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage https://www.facebook.com/sbs.eksit.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 7. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@kongres-sbn.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis Konkurs Facebook EKSiT.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny
 4. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Fundacja GATEWAY 4.0 W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: kontakt@kongres-sbn.pl
 5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/sbs.eksit
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage https://www.facebook.com/sbs.eksit
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.